Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 07:47

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕΛΩΝ

1. ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Π.Α ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:

 

α) Φύλλο εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ) Φ.Ε.Κ

β) Εκκαθαριστικό της Εφορίας

γ) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος και των δύο όψεων

δ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

 

Τα ανωτέρω θα προσκομίζονται για μεν την Αθήνα οδός ΑΧΑΡΝΩΝ 96 (ΟΠΑΔ) για τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος στις κατά τόπους Νομαρχίες. Το βιβλιάριο αυτό θα ισχύει για τους 3 πρώτους μήνες της Αποστρατείας και μέχρι την ημέρα που θα εκδοθεί η Συνταξιοδοτική πράξη οπότε και θα εκδοθεί νέο βιβλιάριο Νοσηλείας.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ (ΣΥΖΥΓΩΝ- ΤΕΚΝΩΝ)

 

  1. ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ : Το βιβλιάριο Νοσηλείας πάντοτε θα συνοδεύεται με πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα τριμήνων αποδοχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ) τρέχοντος έτους . Μέχρι τον μήνα Μάρτιο μπορούν να προσκομίζουν ενημερωτικό σημείωμα του προηγούμενου έτους
  2. ΣΥΖΥΓΟΣ: Κάθε χρόνο απαιτείται θεώρηση του βιβλιαρίου Νοσηλείας για την Αθήνα Αχαρνών 96 (ΟΠΑΔ) ή στις κατά τόπους Νομαρχίες.

Η θεώρηση γίνεται από τον ίδιο τον Απόστρατο ή από την σύζυγο με εξουσιοδότηση του συζύγου (Απόστρατου) θεωρημένη από την Αστυνομία ή από τα Κ.Ε.Π (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών).

Απαιτούνται: α) Συμπλήρωση Υπευθύνου Δηλώσεως του Ν 1599/86 από τον Απόστρατο ή την σύζυγο στην οποία δηλώνει ότι η/ο σύζυγος δεν έχει ίδιο δικαίωμα ασφάλισης από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο και ότι ΔΕΝ εργάζεται. Η υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο του ΟΠΑΔ.

β) Ενημερωτικό Σημείωμα Τριμήνων αποδοχών (πρόσφατο) του Γ.Λ του Κράτους.

γ) Δύο φωτογραφίες εφ’ όσον η υπάρχουσα επί του βιβλιαρίου είναι φθαρμένη.

  1. ΤΕΚΝΑ : Μέχρι ηλικίας 18 ΕΤΩΝ.

Θεωρημένο βιβλιάριο Υγείας όπως και στην σύζυγο.

 

  1. ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ των 18 ετών και μέχρι την συμπλήρωση του 24 έτους της ηλικίας που είναι άνεργα.

α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 (Δίδεται από τις υπηρεσίες ΟΠΑΔ/ Νομαρχίας) ότι δεν εργάζεται είναι άγαμο και ότι δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης από άλλο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή Ταμείο.

β) Ενημερωτικό Σημείωμα 3μήνων αποδοχών του Γ.Λ.Κ.

γ) Δύο φωτογραφίες εφ’ όσον είναι φθαρμένη η υπάρχουσα.

 

5. ΤΕΚΝΑ άνω των 18 ετών που είναι προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού επιπέδου φοιτητές σε Ανεγνωρισμένες Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές (Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι) στην ΕΛΛΑΔΑ ή της Αλλοδαπής και σε Ανεγνωρισμένα Ι.Ε.Κ και μέχρι συμπλήρωσης του 26ου έτους της ηλικίας τους.        

α) Βεβαίωση σπουδών στην οποία να αναφέρεται η εγγραφή του στη Σχολή.

β) Δύο φωτογραφίες.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 συμπληρωμένη από τον άμεσα Ασφαλισμένο που θ’ αναφέρει ότι το τέκνο του είναι άγαμο, άνεργο και δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα και ότι διατηρεί την φοιτητική ιδιότητα.

 

  1. ΤΕΚΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ με αναπηρία 67% και άνω και έχει γίνει σχετική μνεία στο Ά μέρος του βιβλιαρίου ή απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής και ο χρόνος ισχύς της (ΟΠΑΔ).

α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 συμπληρωμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο ότι το τέκνο ΔΕΝ εργάζεται και δεν έχει ίδιο δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό.

β) Δύο φωτογραφίες.

γ) Ενημερωτικό Σημείωμα 3μήνων Αποδοχών του Γ.Λ.Κ.

 

  1. (ΧΗΡΑ-ΟΣ) Εκ μεταβιβάσεως όταν Λαμβάνει Σύνταξη από τον Θανόντα σύζυγο.

α) Ενημερωτικό Σημείωμα 3μήνων Αποδοχών του Γ.Λ.Κ. 

β) Δύο φωτογραφίες.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 συμπληρωμένη από την ίδια ή τον ίδιο ότι δεν έχει ίδιο δικαίωμα περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα και δεν λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος από άλλο οργανισμό και ΔΕΝ εργάζεται.

     

  1. ΔΙΑΖΕΥΜΕΝΗ/ΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ:

α) Δύο φωτογραφίες 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 συμπληρωμένη από την ίδια ή τον ίδιο ότι δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό/ ταμείο και δεν λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου φορέως και ΔΕΝ εργάζεται.

γ) Διπλότυπο καταβολής του προβλεπομένου κάθε εξάμηνο ποσού Δ.Ο.Υ.

 

Γενικές Διευκρινίσεις : Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τρίτο πρόσωπο στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 θα είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή από τα Κ.Ε.Π.

Στην κατ’ έτους θεώρηση των βιβλιαρίων Νοσηλείας και όχι αργότερα με το τέλος του μηνός Μαρτίου δεν απαιτούνται οι 2 φωτογραφίες εφ’ όσον δεν έχουν αλλοιωθεί.

ΟΙ ΑΓΑΜΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ Κ ΑΔΕΛΦΕΣ των άμεσα ασφαλισμένων (Αποστράτων) οι οποίες είναι ΑΝΩ ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ετών και κατείχαν βιβλιάριο περίθαλψης από το Δημόσιο μέχρι την 10-3-2004 διατηρούν το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης εις βάρος του ΟΠΑΔ, εφ’ όσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ

 

Δικαίωμα εξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία έχουν οι παρακάτω Κατηγορίες :

            1.Οι ε.α Στρατιωτικοί.

            2. Τα μέλη της οικογένειας των ε.α Στρατιωτικών που θεωρούνται τα εξής :

            α) Η ή Ο σύζυγος συμπεριλαμβανομένης / ου και αυτής που βρίσκεται σε διάσταση μέχρι οριστικής λύσης του γάμου.

             β) Τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση.

             γ) Οι γονείς και των δύο συζύγων (Γονείς, πεθερικά)

             δ) Τα αδέλφια χωρίς περιορισμούς.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 

Γίνεται με την διαδικασία προσυνεννόησης (Ραντεβού) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08:00 έως 14:00. Για το παιδιατρικό Ιατρείο ΔΕΝ απαιτείται ραντεβού. Για τις συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις δεν απαιτείται ραντεβού (Μικροβιολογικές-ούρων).

Υπενθυμίζεται ότι για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις απαιτείται θεώρηση βιβλιαρίων Νοσηλείας από τους ελικτές ιατρούς. Η εκτέλεση της Συνταγογράφησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 εργάσιμες ημέρες για την παραλαβή των φαρμάκων από τα φαρμακεία.

 

 

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 251 ΓΝΑ/Τ.Π.Υ.Ε

Πριν ένα έτος περίπου καθιερώθηκε Περιοδική Υγειονομική εξέταση όλων των Αποστράτων Αξ-κών από τον βαθμό του Ανθστού και άνω. Ο προγραμματισμός γίνεται από αρμόδιο μέλος του Δ.Σ/ ΕΑΑΑ βάσει σχετικής Αιτήσεως των ενδιαφερομένων συναδέλφων. Τα έντυπα των Αιτήσεων χορηγούνται από την Γραμματεία της ΕΑΑΑ συμπληρώνονται και οι συνάδελφοι προγραμματίζονται με την σύμφωνο γνώμη των ενδιαφερομένων. Συνιστάται σ’ όλους τους συναδέλφους ο Προγραμματισμός. Τα τμήματα που διέρχονται στο Τ.Π.Υ.Ε είναι τα ακόλουθα:

-    Καρδιολογικό

-    Παθολογικό (Ακτινογραφία Θώρακος)

-    Οφθαλμολογικό

-    Ουρολογικό (P.S.A)

-    Βιοχημικό (Γεν. Αίματος-Ούρων)

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ 251 ΓΝΑ (ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ)

Το ειδικό Ιατρείο για την αναγραφή φαρμακευτικών συνταγών εδρεύει στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων του ΓΝΑ. Δεν απαιτείται προσυνεννόηση (ραντεβού). Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των συναδέλφων οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις. Στις περιπτώσεις που απαιτείται συνταγολόγιο για «ΕΙΔΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» τότε ο Ιατρός θα σας παραπέμπει στα ειδικά εξωτερικά ιατρεία. Στο Ιατρείο αυτό υπάρχει βιβλίο για τους προσερχόμενους όπου θα αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες και η ποσότητα των αναγραφομένων φαρμάκων. Η λειτουργία του είναι τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08:00 έως 12:00 το μεσημέρι.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

            Σύμφωνα με το ΦΕΚ 213 ο ΟΠΑΔ χορηγεί από 1-1-2006 γυαλιά για οιανδήποτε οφθαλμολογική πάθηση (Κρύσταλλα και σκελετό) κάθε 3 χρόνια και μέχρι του ποσού 50 ΕURO. Τα γυαλιά πρέπει να χορηγούνται από οπτικά καταστήματα συμβεβλημένα με τον ΟΠΑΔ καταβάλλοντας μόνο το ποσό που θα προκύψει μετά την αφαίρεση από την τιμή της αγοράς του ποσού που αναγνωρίζει ο ΟΠΑΔ.

            ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ: Θεωρημένη Εντολή Βιβλιαρίου Νοσηλείας από τον ΟΠΑΔ ( ελεγκτής ιατρός ).

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 από τον άμεσα ασφαλισμένο που να δηλώνει ότι ο ίδιος ή το προστατευόμενο μέλος δεν έχει προμηθευτεί με δαπάνες του ΟΠΑΔ την τελευταία 3ετία γυαλιά (Κρύσταλλα και σκελετό).

(Η δήλωση χορηγείται από τον ΟΠΑΔ).

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 08:06

Καιρός

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία χρησιμοποιούμε cookies.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας , συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Οι δικτυακοί τόποι μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, εάν μια εμπορική εταιρία αποθηκεύσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, η συγκεκριμένη μπορεί να έχει πρόσβαση στο δικό της cookie, αλλά όχι σε αυτό μιας άλλης εταιρίας.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies δεν σας προσδιορίζουν σε προσωπικό επίπεδο. Περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, τη σύνδεσή σας στο Internet, π.χ. λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες περιήγησης και του χρόνου περιήγησης στο Διαδίκτυο και την τοποθεσία σας.

Το eaaakalamatas.gr χρησιμοποιεί cookies για τους εξής σκοπούς:

√ Για την αναγνώριση ή/και διατήρηση του περιεχομένου που εισάγετε κατά την διάρκεια μιας σύνδεσης στον Ιστότοπο, καθόλη την διάρκεια αυτής της σύνδεσης.

√ Για την καταμέτρηση και διερεύνηση της  αποτελεσματικότητας του διαδραστικού online περιεχομένου, των λειτουργιών, διαφημίσεων και άλλων επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα κατά την σύνδεση με τον Ιστότοπο. 

√ Για να παρακολουθούμε αναλυτικά στοιχεία και τη χρήση του Ιστότοπου και να βελτιώνουμε ποιοτικά και να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.

√ Για να μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ως προηγούμενο επισκέπτη και να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις που ενδέχεται να είχατε ορίσει όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας επισκέφτηκε τον Ιστότοπο. Για παράδειγμα, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα επαναλαμβάνετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.

√ Για να μας βοηθήσουν να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο που βλέπετε όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο μας.